Nantaizi village of Nijiaying town, in Linzhe county of Zhangye, Gansu province

Nantaizi village of Nijiaying town, in Linzhe county of Zhangye, Gansu province

Zhangye, China