Nantaizi village of Nijiaying town, in Linzhe county of Zhangye, Gansu province

Zhangye, China

Zhangye, China